giuong tang

tu quan ao

Doanh nhân quảng nam

Hướng dẫn đăng ký, xét công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Hai, 22/12/2014, 11:16 [GMT+7]
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Số 4001/QĐ-UBND (thay thế Quyết định số 3220/QĐ-UBND ngày 20.10.2014 của UBND tỉnh) hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh yêu cầu việc đánh giá, xét công nhận, công bố xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới phải được thực hiện thường xuyên, liên tục hằng năm, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục và phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc đánh giá, xét công nhận lại đối với các xã, huyện được thực hiện sau 5 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của cấp có thẩm quyền.

Theo đó, đối với cấp xã, phải lập hồ sơ đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (3 bản, theo mẫu 20, kèm theo Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 1.8.2014 của UBND tỉnh) nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến UBND cấp huyện. UBND cấp huyện chỉ xác nhận đối với xã đã cơ bản đạt 14 tiêu chí trở lên tính đến thời điểm đăng ký và có đủ điều kiện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm đánh giá. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được đăng ký của UBND xã, UBND cấp huyện trả lời bằng văn bản cho UBND xã về kết quả xác nhận; đối với xã không được xác nhận phải nêu rõ lý do. UBND cấp huyện gửi bản đăng ký đã xác nhận (1 bản) về Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh trước ngày 10.12 của năm liền kề trước năm đánh giá.

Đối với cấp huyện, UBND cấp huyện đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước ngày 15.12 của năm liền kề trước năm đánh giá, UBND tỉnh chỉ xác nhận đối với huyện đã có 50% số xã đạt chuẩn tính đến thời điểm đăng ký và có đủ điều kiện phấn đấu đạt chuẩn trong năm đánh giá. UBND cấp huyện nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện văn bản đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới (2 bản) đến UBND cấp tỉnh để xác nhận. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được đăng ký của UBND cấp huyện, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản cho UBND cấp huyện về kết quả xác nhận đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới; nêu rõ lý do đối với huyện chưa được xác nhận.

Điều kiện để xã lập hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới khi có bản đăng ký và được UBND cấp huyện xác nhận; hoàn thành 100% các tiêu chí. Cấp huyện lập hồ sơ đề nghị khi đảm bảo có bản đăng ký và được UBND tỉnh xác nhận, có 75% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới; riêng với 25% số xã trên địa bàn huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo đạt chuẩn ít nhất 14 tiêu chí, trong đó đạt chuẩn 2 tiêu chí hộ nghèo và thu nhập, các tiêu chí còn lại phải đạt từ 70% trở lên.

Để được xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, UBND cấp xã tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, gồm các bước: tự đánh giá và xây dựng báo cáo đánh giá; công bố công khai và tổ chức lấy ý kiến; hoàn thiện hồ sơ và đề nghị UBND cấp huyện thẩm tra (thời gian UBND cấp xã trình UBND cấp huyện thẩm tra trước ngày 20.11 hằng năm). Sau khi thẩm tra, UBND cấp huyện đề nghị UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận và công bố đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đối với cấp huyện, khi thấy có khả năng đạt chuẩn nông thôn mới, UBND cấp huyện tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí; công bố, tổ chức lấy ý kiến và hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thẩm tra, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian UBND cấp huyện trình UBND tỉnh thẩm tra trước ngày 20.11 hằng năm. Sau khi nhận hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của cấp huyện, UBND tỉnh tổ chức thẩm tra và đề nghị Bộ NN&PTNT thẩm định, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước ngày 5.12 hằng năm để bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước ngày 15.12 hằng năm.

UBND tỉnh cũng quy định, việc đánh giá, xét công nhận, công bố xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới phải được thực hiện thường xuyên, liên tục hằng năm, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục và phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc đánh giá, xét công nhận lại đối với các xã, huyện được thực hiện sau 5 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của cấp có thẩm quyền.

B.T (tổng hợp)

Nhà tài trợ